Rozel tornado

Courtesy: Tisha Skelton, photo of a tornado near Rozel

Courtesy: Tisha Skelton, photo of a tornado near Rozel

blog comments powered by Disqus