Hail near Ransom

Courtesy: Lesa Maurer

Hail near Ransom, Kansas

blog comments powered by Disqus